දෙවනි ඉනිමේ සමල්කයි, දෙව්මියි දාපු අමුතුම ඩාන්ස් එක [[Dewani Inima Dance]]

Sinhala Gossip  /  People & Blogs

Length: 4:55   Quick View

37,315

Shanudrie Priyasad (samalka) & Nayanathara Wickramarachchi's super cool dance in a promotion act for famous Sri Lankan teledrama Deweni Inima.

~~Subscribe for more~~