ਰਬ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਯਾਰ ਪਿਆਰਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਦੀਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਝਲਕ ਦਿਖਾਵੇ ਨੂੰ ਜਦ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜਾਵੇ ਪੱਤਝੜ ਵ

Austria Wale  /  People & Blogs

Length: 2:56   Quick View

11